• Реєстрація

Дебати

Категорія питань

Як досягнути максимальної продуктивності в товарному свинарстві?

0 голосів
Максимальної продуктивності в товарному свинарстві можна досягнути лише при застосуванні промислового схрещування та породно-лінійної гібридизації, адже у порівнянні з чистопорідним розведенням за окремими показниками додаткова продукція може становити до 10-15%. Найбільший приріст продукції спостерігається за показниками відтворювальних якостей свиноматок, що є важливим моментом у світі низької багатоплідності у маток кращих фінальних м'ясних генотипів - порід дюрок та п'єтрен.

Підвищення продуктивного рівня базується на прояві ефекту гетерозису. За ознаками з низьким рівнем успадковування (до яких саме і належать відтворювальні якості свиноматок) прояв ефекту гетерозису найвищий. Низький рівень прояву ефекту гетерозису за м'ясними ознаками. Разом з тим, вони належать до ознак з високим рівнем успадковування, а отже високий рівень м'ясності товарні гібриди отримають від заключної батьківської форми. Таким чином, слабкі сторони (невисока багатоплідність) будуть знівельовані за рахунок ефекту гетерозису, а сильні (висока м'ясність) передадуться за рахунок їх високого рівня успадковуваності. Саме ці позиції дають можливість одержувати високоякісну гібридну свинину в товарних господарствах. Однак поряд з цим слід враховувати різну поєднуваність генотипів.

З метою отримання гарантованого ефекту гетерозису в товарних господарствах слід проводити оцінку різних поєднань та на цій основі впроваджувати нижню частину піраміди системи гібридизації. В ідеалі ця система передбачає виробництво свинини від трипорідних гібридів, отриманих від поєднання двопорідних маток (F1) із термінальними кнурами.

Наявність альтернативних думок щодо ефективності використання різних батьківських складових зумовлює наявність різноманітних систем гібридизації, що базуються на використанні маток поєднань: велика біла х ландрас, ландрас х велика біла, велика біла х уельс, уельс х велика біла, уельс х ландрас, ландрас х уельс тощо. Відсутня й єдина думка про використання термінальних (заключних) кнурів, оскільки основними фінальними батьківськими формами, що використовуються в Україні, є дюрок, п'єтрен, альба, оптимус, макстер, максгроу та інші.

При цьому, якщо термінальними кнурами ринок племінної продукції доволі насичений та представляє широкий асортимент як за породою, породністю та ціною, то ринок високопродуктивних двопорідних свинок (F1) значно обмеженіший та представлений переважно свинками велика біла х ландрас, ландрас х велика біла, уельс х ландрас та ландрас х уельс. Обмежений і розмах за ціною по двопородних поросятах.

Свинки отримані за участі великої білої породи є більш стійкими до різноманітних умов утримання та годівлі. Що стосується тварин, отриманих від свиней Уельс, дають змогу одержати трипорідний молодняк, який відзначається кращими відгодівельними та м'ясними якостями.

Разом з тим, кожна з заключних батьківських форм (як материнської, так і батьківської складової) має свої переваги та недоліки, і лише науково-обґрунтоване методичне впровадження системи гібридизації у товарному господарстві дозволить отримати максимальну продуктивність та найбільш повно реалізувати генетичний потенціал батьківських форм.

В Україні проведено значну кількість досліджень із вивчення різних порідних поєднань як при простому, так і при трипорідному схрещуванні та породно-лінійній гібридизації. Однак використання термінальних кнурів імпортного походження до цього часу висвітлено не повністю. Також недостатньо вивченим напрямом залишається використання м'ясних генотипів як материнської та проміжної батьківської форми в системах схрещування та гібридизації. Особливо це стосується порід ландрас та уельс. Разом з тим, ефективність поєднання за відтворювальною здатністю залежить не лише від індивідуальних якостей маток та кнурів, але й від їх поєднуваності та здатності порід у певних схрещуваннях проявляти свої репродуктивні якості на високому рівні.

На думку окремих спеціалістів, м'ясні генотипи свиней в умовах товарних господарств, особливо з недосконалою годівлею та утриманням, поступаються традиційним генотипам, у помісних тварин, на їх думку, це проявляється яскравіше. Отже, основним завданням досліджень було встановлення можливості використання тварин м'ясних порід як материнської та проміжної батьківської форми в системі гібридизації, в умовах товарного господарства з виробництва свинини при створенні достатнього рівня утримання та годівлі на основі повноцінних повнораціонних комбікормів на основі БВД.

В умовах племінних репродукторів (ТОВ Агрофірма «Хлібне») з вирощування тварин порід ландрас та уельс (англійської селекції) і в умовах товарного господарства з виробництва свинини (дочірнє господарство від ТОВ Агрофірма «Хлібне») було проведено порівняльну оцінку відтворювальних якостей маток різних генотипів.

У племінному господарстві в якості контрольних груп виступали чистопорідні тварини порід ландрас та уельс при чистопорідному розведенні, в якості дослідних груп - чистопорідні тварини цих же порід при реципрокному схрещуванні. В товарному господарстві в якості контрольної групи були чистопорідні тварини породи ландрас при чистопорідному розведенні, як дослідні групи - двопорідні матки ландрас х уельс та уельс х ландрас при поєднаннях із термінальними кнурами альба та оптимус. Для порівняння показників при відлученні проведено перерахунок маси гнізда при відлученні на 60-й день з використанням коефіцієнтів перерахунку у відповідності до чинної інструкції з бонітування свиней.

З метою комплексної оцінки відтворювальних якостей свиноматок було використано індекс СІВЯС. Для оцінки поєднань в умовах племінного господарства оцінювали реципрокний ефект.

В умовах племрепродуктору реципрокні поєднання порід уельс та ландрас характеризувались тенденцією до підвищення багатоплідності та вірогідно більшими показниками маси гнізда при відлученні (Р>0,95) - у обох поєднаннях у порівнянні двома батьківськими формами.

 

При дещо меншій багатоплідності та масі гнізда при відлученні у чистопородних маток породи ландрас при чистопорідному розведенні в умовах товарного господарства у порівнянні з чистопорідними матками породи ландрас при чистопорідному розведенні в умовах племрепродуктору збереженість була дещо вищою.

Відносно вищою багатоплідністю відзначались поєднання за участі двопорідних маток уельс х ландрас із термінальними кнурами. Найбільшою масою гнізда при відлученні відзначались двопородні матки уельс х ландрас при поєднанні з термінальними кнурами альба та двопорідні матки різних генотипів із термінальними кнурами оптимус.

З метою комплексної оцінки відтворювальних якостей свиноматок нами було розраховано індекс СІВЯС .

 

Найменшими значеннями індексу СІВЯС відзначались чистопорідні матки породи ландрас при чистопорідному розведенні в умовах товарного господарства. Найбільшими ж значеннями цього індексу відзначались чистопорідні матки уельської породи англійської селекції при їх поєднанні з ландрасами в умовах племінного репродуктору.

Всі двопорідні матки при їх поєднанні з термінальними кнурами характеризувалися вищими значеннями індексу СІВЯС у порівнянні з чистопорідними ландрасами при їх чистопорідному розведенні як в умовах товарного господарства, так і в умовах племрепродуктору. Разом з тим, поєднання двопорідних маток ландрас х уельс із термінальними кнурами Альба за значенням індексу СІВЯС несуттєво поступалось чистопорідним маткам породи уельс при чистопорідному розведенні в умовах племрепродуктору.
03 Трав, 17 від Елена в категорії селекція
...